Praktijk De Borg houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

  1. uw persoonsgegevens verwerken wij in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt.
  2. verwerking van uw persoonsgegevens is beperkt tot enkel die gegevens, welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
  3. we vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als we deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
  4. we geven geen persoonsgegevens aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor deze zijn verstrekt.
  5. we zijn op de hoogte van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens.

Verwerking van persoonsgegevens van cliënten
Welke persoonsgegevens we van u verzamelen, hoe lang wij deze bewaren en wie deze persoonsgegevens eventueel van ons ontvangen kunt u hieronder vinden.

  • voornaam
  • achternaam
  • adres
  • telefoonnummer
  • emailadres

Dit doen we met verschillende doelen:
het leveren van een behandeling volgens de wettelijke voorwaarden, het kunnen controleren en identificeren van de cliënt/patiënt in de praktijk (legitimatieplicht), uw (huis-)arts te kunnen bereiken indien dit nodig is (alleen na uw toestemming),  u te kunnen bellen indien dit nodig is, bijvoorbeeld voor het maken van een afspraak maken of verzetten.

Verstrekking aan derden                                                                                                                               De medewerkers van Praktijk De Borg hebben de verplichting vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. Dit houdt bijvoorbeeld in, dat de zorgverlener voor verstrekking van uw persoonsgegevens uw uitdrukkelijke toestemming nodig heeft. Op deze regel bestaan echter enkele uitzonderingen. Op grond van een wettelijk voorschrift kan de zwijgplicht van de zorgverlener doorbroken worden, maar ook wanneer gevreesd moet worden voor een ernstig gevaar voor uw gezondheid of die van een derde. Bovendien kunnen vastgelegde gegevens indien noodzakelijk mondeling, schriftelijk of digitaal uitgewisseld worden met andere zorgverleners (bijvoorbeeld met de huisarts).

Gegevensbescherming
De gegevens worden uitsluitend verwerkt voor uw behandeling en voor geen ander doel.